Çalışma Alanlarımız


Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku
İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,,İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,işçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması, AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi, Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması,şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.
Sözleşme Hukuku
Kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması vb. hususlarda müvekkilin haklarını koruyucu doğrultuda hizmetler sunmaktayız.
Ceza hukuku
Mevzuatlar ve anayasa çerçevesinde hak arama, mağduriyet karşısında suç duyurusunda bulunma, savunma hakkı, tutuklama, gözaltına alınma, ifade verme, ceza mahkemelerinde açılan davalarda temsil etme hizmetleri sağlamaktadır.
İcra Hukuku
İcra Müdürlükleri nezdinde bireysel ve  toplu icra takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları,Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır. 
Aile Hukuku
Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, velayet ve vesayet davaları, vasi tayini, miras ve malvarlığı paylaşımı konularında hukuki hizmet vermek.
Gayrimenkul Hukuku
Taşınma mülkiyeti kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar, kooperatif işlemleri, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi, yabancılar adına Türkiye'deki gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi.